Strefa inwestora


Informacja o dematerializacji akcji

W dniu 01 stycznia 2020r. częściowo weszła w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych (ustawa z dn. 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. poz.1798) wprowadzająca istone zmiany w funkcjonowaniu m. in. niepublicznych spółek akcyjnych. Z uwagi na stan pandemii, terminy wejścia w życie niektórych zmian zostały przesunięte ustawą z 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-02 (Dz.U. poz.875).


Zasadniczą zmianą jest obowiązkowa demateralizacja akcji od 01 marca 2021r., w efekcie której od dnia 01 marca 2021r. z obrotu wycofane zostaną akcje w formie dokumentu papierowego.


Zarząd Spółki będzie informował o dalszym harmonogramie procesu na niniejszej stronie internetowej. Zarząd podkreśla istotność przedmiotowych zmian legislacyjnych dla praw i obowiązków akcjonariuszy i tym samym zaleca akcjonariuszom śledzenie komunikatów Spółki w tym zakresie.


Rejestr akcjonariuszy dla Spółki prowadzi IPOPEMA Securities SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Próżnej 9, 00-107 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000230737, NIP 527-24-68-122.Wezwanie do złożenia akcji

Zarząd spółki pod firmą IGNIBIT S.A. z siedzibą w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98 (zwanej dalej „Spółką”) w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm., dalej jako „Ustawa”) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji zgodnie z przepisami Ustawy.


Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, w dniach roboczych (tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel. +48 722 322 116.


Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest 5 wezwaniem, o którym mowa w art. 16 ust. 1 Ustawy.