Walne zgromadzenia


Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd IGNIBIT S.A. z siedzibą w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 k.s.h. zwołuje na dzień 28 czerwca 2023 roku, na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie IGNIBIT S.A. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszej kontynuacji działalności Spółki.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu określa się na podstawie art. 406 § 1 k.s.h., tj. akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.


Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając z tej witryny akceptujesz naszą politykę prywatności.
Więcej